1 کل بسته های ارسال شده
1 در حال بسته بندی و ارسال
1 تعداد بسته های متقبل شده آستان قدس رضوی
33 تعداد مشارکت کنندگان